باشگاه کاراته شینتو تفت
سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی

شاید آسا نترین، راح تترین و ارزا نترین وسیل های كه ورزشكاران و مردم برای رفع خستگی، كسالت و

به دست آوردن آرامش و راحتی از آن استفاده می كنند، آب باشد .

گرفتن دوش آب گرم پس از ورزش و مسابقه، یا پس از انجام كارهای سنگین روزانه ، تقریبا یك امر

طبیعی و عادی است كه تمام بازیكنان و افراد، آگاهانه یا بدون آگاهی از آن استفاده م یكنند .

آب درمانی ، یك روش عامه پسند است و به خلاف اكثر روشهای دیگر ، رفع خستگی عضلانی با رضایت

و خوشنودی ورزشكاران توام م یشود. با تمام مزایا در مورد آب درمانی، باید گفت: "با شناخت و آگاهی از

تاثیرات فیزیولوژیكی و درمانی آب، به آسانی و راحتی م یتوان از آن استفاده كرد" .

"هیدرو تراپی" به معنای آب درمانی در گذشته توسط ایران یها، مصری ها، یونان یها و ژاپنی ها، با توجه به

خواص درمانی آب ، به فراوانی مورد استفاده قرار می گرفت . هیدروتراپی یا آب درمانی به شكل امروزی

آن را شاید بتوان مدیون دكتر " جان فلویر" انگلیسی دانست .

شاید استفاده از آب در موارد درمانی و رفع خستگی در ورزشكاران وبه دست آوردن آرامش جسمی و

روحی ، قدمتی معادل قدمت زندگی بشر داشته باشد .

مزایا و خصوصیات استفاده از آب درمانی برای تسكین دردها وآفرینش آرامش، یعنی در موارد درمانی و

رفع خستگی در ورزشكاران وبه دست آوردن آرامش جسمانی - روحی ، متعدد است .

در دسترس بودن آن برای همه ، ارزان بودن نسبت به رو شهای دیگر ، انداز هگیری درجه حرارت آب به

آسانی ، سبك شدن وزن بدن در آب و عامه پسند بودن آن برای همه ، از جمله مزایای آب درمانی است.

ادامه در ادامه مطلب

استفاده از" آب درمانی " در رفع خستگی ورزشكاران:

شاید آسا نترین، راح تترین و ارزا نترین وسیل های كه ورزشكاران و مردم برای رفع خستگی، كسالت و

به دست آوردن آرامش و راحتی از آن استفاده می كنند، آب باشد .

گرفتن دوش آب گرم پس از ورزش و مسابقه، یا پس از انجام كارهای سنگین روزانه ، تقریبا یك امر

طبیعی و عادی است كه تمام بازیكنان و افراد، آگاهانه یا بدون آگاهی از آن استفاده م یكنند .

آب درمانی ، یك روش عامه پسند است و به خلاف اكثر روشهای دیگر ، رفع خستگی عضلانی با رضایت

و خوشنودی ورزشكاران توام م یشود. با تمام مزایا در مورد آب درمانی، باید گفت: "با شناخت و آگاهی از

تاثیرات فیزیولوژیكی و درمانی آب، به آسانی و راحتی م یتوان از آن استفاده كرد" .

"هیدرو تراپی" به معنای آب درمانی در گذشته توسط ایران یها، مصری ها، یونان یها و ژاپنی ها، با توجه به

خواص درمانی آب ، به فراوانی مورد استفاده قرار می گرفت . هیدروتراپی یا آب درمانی به شكل امروزی

آن را شاید بتوان مدیون دكتر " جان فلویر" انگلیسی دانست .

شاید استفاده از آب در موارد درمانی و رفع خستگی در ورزشكاران وبه دست آوردن آرامش جسمی و

روحی ، قدمتی معادل قدمت زندگی بشر داشته باشد .

مزایا و خصوصیات استفاده از آب درمانی برای تسكین دردها وآفرینش آرامش، یعنی در موارد درمانی و

رفع خستگی در ورزشكاران وبه دست آوردن آرامش جسمانی - روحی ، متعدد است .

در دسترس بودن آن برای همه ، ارزان بودن نسبت به رو شهای دیگر ، انداز هگیری درجه حرارت آب به

آسانی ، سبك شدن وزن بدن در آب و عامه پسند بودن آن برای همه ، از جمله مزایای آب درمانی است.

آب درمانی چگونه باعث رفع خستگی ورزشكاران می شود ؟

برای شناخت و آگاهی از چگونگی عمل و علل رفع خستگی ورزشكاران ، متعاقب استفاده از هیدروتراپی

باید تاثیرات فیزیولوژیكی آب درمانی را نیز بررسی كرد . به طور كلی ، در هنگام قرار گرفتن در آب ،

تغییرات زیر در باف تها و اندام های بدن رخ م یدهد :

۱- افزایش درجه حرارت بدن

بر حسب میزان و مقدار گرمای آب ، درجه حرارت بدن هم تغییر م یكند . در اغلب موارد كه درجه

حرارت آب استخر بین ۳۴ تا ۳۷ درجه سانتیگراد باشد ، دمای باف تها و عضلات ورزشكار نیز مقداری

افزایش م ییابد .

۲- افزایش سوخت و ساز بافت ها

در اثر افزایش حرارت باف تهای مختلف بدن ، میزان سوخت وساز یا متابولیسم عمومی باف تها نیز زیاد

م یشود.

٣- اتساع عروق

بالا بودن حرارت آب منجر به بالا رفتن حرارت بدن و متعاقب آن ، متسع شدن عروق و مویر گها

م یشود. در ضمن ، اتساع عروقی م یتواند ناشی از افزایش سوخت و ساز سلو لها باشد كه نیاز به

اكسیژن اضافی و دفع بیشتر مواد حاصل از سوخت و سازدارند .

۴- افزایش جریان خون

افزایش درجه حرارت بدن موجب زیادتر شدن سوخت و ساز سلو لها م یشود كه برای جبران كردن این

امر ، بدن به افزایش جریان خون باف تها روی م یآورد.

بنابر این ، میزان جریان خون نیز متعاقب قرار گرفتن در آب گرم افزایش می یابد .

٥- افزایش میزان فعالیت قلب

ب هدنبال اتساع عروق خونی و زیاد شدن میزان جریان خون ، میزان خون وارده به قلب نیز زیادتر م یشود

و طبق قانون فرانگ استارلینگ (هرچه خون وارده به قلب زیادتر شود ، خون خارج شده از آن نیز

زیادتر م یشود ) میزان برون ده قلبی نیز افزایش م ییابد و فعالیت قلبی هم بیشتر م یشود .

ب هدنبال ایجاد تاثیرات فیزیولوژیكی فوق در باف تها و اندا مهای بدن، یك سلسله تاثیرات درمانی در فرد

مشاهده م یشود، از جمله: در اثر افزایش جریان خون و بهبود وضع تغذیه در اندا مها و دفع سریع مواد

زاید ، گرفتگی و اسپاسم عضلات فرد ، بر اثر وقوع تغییرات مذكور ، این درد و ناراحتی ورزشكار از بین

م یرود .

ب هطور خلاصه م یتوان گفت كه تاثیرات درمانی آب به واسطه اثری است كه آب روی پوست بدن دارد .

در آب درمانی ، پوست بدن به عنوان یك عضو مهم و اساسی است، زیرا بر اثر برخورد جریان آب ،

گیرند ههای عصبی پوست تحریك می شوند. تحریكات ایجاد شده از طریق اعصاب ، بر سیستم عصبی

مركزی تاثیر می گذارند و این تاثیرات سیستم عصبی مركزی است كه باعث به وجود آمدن اثرات

درمانی آب می شود .

استفاده از آب درمانی روی جریان خون ، سوخت و ساز بدن ، سیستم عصبی، تركیب خون، و میزان

ترشح غدد نیز تاثیر م یگذارد و در نهایت ، تجمع این تاثیرات روی روان فرد منعكس می شود .

موارد كاربرد آب درمانی در ورزش :

از هیدروتراپی به غیر از رفع خستگی و آرامش در ورزشكاران ، در موارد دیگری نیز م یتوان استفاده

كرد .

مه مترین كاربردهای آب درمانی شامل موارد زیر است :

۱۲ درجه / ۱به عنوان قسمتی از درمان فوری ضایعه ورزشی كه باید از آب سرد با درجه حرارت حدود ۸ -

سانتیگراد استفاده كرد . برای مثال ، قرار دادن مچ پا یا دست ضایعه دیده در ظرف آب سرد ، باعث

جلوگیری از ایجاد تورم و التهاب در موضع صدمه دیده م یشود و درد را كاهش م یدهد .

۲در درمان ضایعات ورزشی مزمن مثل كوفتگی ، رگ به رگ شدن و پیچ خوردن مفاصل ، التهاب و -

تورم تاندون یا زرد پی م یتوان از آب درمانی استفاده كرد. برخی از متخصصان عقیده دارند كه در هر

مرحله از ضایعات سیستم عضلانی - استخوانی م یتوان از آب درمانی استفاده كرد . البته توصیه م یشود

كه در اوایل وجود ضایعه حاد و شدید ، از آب گرم نیز استفاده كرد .

۳بعد از عمل جراحی در صدمات ورزشی ، برای به دست آوردن دامنه حركتی مفاصلم یتوان از آب -

درمانی استفاده كرد . از موارد مهم دیگر، كاربرد آب درمانی در ورزش برای تحرك و انعطاف پذیری در

عضلات و مفاصل است . در این حالت نیز عضو مورد نظر را در یك وان یا ظرف مناسب قرار م یدهیم . در

صورت امكان م یتوان از استخر آب گرم استفاده كرد. گرمای آب باعث نرم شدن باف تها و عضلات و

مفاصل م یشود و این امر كیفیت انجام حركات در عضو صدمه دیده را بهبود م یبخشد .

۴به عنوان قسمتی از برنامه آمادگی ورزشكاران هم م یتوان از آب درمانی استفاده كرد . منظور این -

است كه برای گرم كردن عضلات بدن ، افزایش جریان خون در باف تها ، بهبود وضع تغذیه سلو لها ، قبل

از شروع تمرینات و حركات جهت تقویت و آماده كردن بدن ، م یتوان از آب درمانی استفاده كرد.

۵از جمله موارد دیگری كه هیدروتراپی در ورزش كاربرد دارد ، تمیز و برطرف كردن مواد خارجی از -

روی زخ مها ، خراشیدگ یها ، تاو لها و دیگر صدمات ورزشی است كه در پوست بدن به وجود م یآید .

موارد استفاده نكردن از آب درمانی :

اگرچه استفاده از آب درمانی یك روش بدون خطر و ب یعارضه است و م یتوان آن را برای اكثر

ورزشكاران تجویز كرد ، بهتر است در هنگام استفاده از آن به نكاتی چند توجه داشت :

۱در هنگام وجود اختلال حسی در ورزشكاران ، باید در درجه حرارت آب دقت زیادی به عمل آورد، -

زیرا امكان ایجاد ضایعه ، پس از استفاده از آب گرم در ورزشكارانی كه دچار اختلالات حسی هستند ،

وجود دارد .

۲ه مچنین ورزشكارانی كه اختلالات گردش خون ، عفونت حاد ، زخم باز و وسیع ، نارسایی قلبی یا -

نارسایی تنفسی و اختلالات غدد دارند ، نباید از هیدروتراپی استفاده كنند. در صورت به كار بردن آن

نیز باید دقت بسیار زیادی به عمل آورد. در هنگام استفاده از آب گرم ، چون فشار خون پایین می آید،

بنابراین در ورزشكارانی كه نارسایی قلبی دارند ، استفاده از آب درمانی ممنوع است .

۳همچنین در آن دسته از ورزشكاران زن كه دوران قاعدگی را م یگذرانند ، نباید از هیدروتراپی -

استفاده كرد .

دوش گرفتن ورزشكاران :

شاید اكنون شای عترین روش استفاده از تاثیرات درمانی آب ، دوش گرفتن باشد. برخی از تاثیرات مورد

نظر آب درمانی را م یتوان با دوش گرفتن به دست آورد. میزان درجه حرارت آب دوش به صورت درجات

۳۳ تا / سرد ، ملایم ، گرم و داغ تقسیم بندی م یشود. چنانچه بازیكنان بعد از مسابقه از دوش آب گرم ( ۹

۳۷ درجه سانتیگراد / ۳۳ درجه سانتیگراد ) و داغ ( بیشتر از ۲ / ۲۶ تا ۹ / ۳۶ درجه سانتیگراد) ولرم ( ۷ /۷

) استفاده كنند ، علاوه بر تمیز شدن بدن ، باعث ایجاد آرامش هم م یشود .

برخی از ورزشكاران ترجیح م یدهند كه از دوش سرد استفادهكنند . این عمل نیز باعث تقویت و نیز

نیرو بخشیدن به بدن م یشود . برخی از افراد هم ازدو نوع دوش گرم و سرد به طور متناوب استفاده

م یكنند .

نكات مورد توجه در هنگام دوش گرفتن :

چون اكثر بازیكنان و ورزشكاران در حال حاضر تنها وسیل های كه برای رفع خستگی در دسترس دارند ،

همین دوش آب گرم م یباشد، لازم است به نحو صحیح از آن استفاده كنند ، پس جا دارد چند نكته را

تذكر دهیم :

١- ورزشكارانی كه پس از یك تمرین یا مسابقه سنگین فرصت انجام تمرینات و حركات سبك را پیدا

نكرد هاند ، م یتوانند برخی از حركات و نرمشها را زیر دوش انجام دهند . همان طور كه م یدانیم ، هدف

عمده از دوش آب گرم ، رفع خستگی و دفع مواد زاید مثل اسید لاكتیك از بدن است . حال اگر

ورزشكار زیر دوش آب گرم حركات سبك و تمرینات ملایم را انجام دهد ، میزان رفع خستگی بیشتر و

مواد زاید سریع تر دفع م یشود.

٢- چنانچه فشار آب زیاد و فاصله دوش با بدن ورزشكار هم زیاد باشد ، تاثیرات درمانی آب افزایش

م ییابد . اعتقاد بر این است كه هرچه فاصله دوش با بدن ورزشكار زیاد و فشار آب هم قوی تر باشد، بر

اثربرخورد مرتب و مداوم ذرات آب با پوست ورزشكار ، حالتی مانند ماساژ برای فرد احساس لذت و

شادابی پدید خواهد آمد .

٣- استفاده از دوش آب سرد برای ورزشكارانی كه سابقه استفاده از دوش سرد ندارند ، توصیه نم یشود

زیرا امكان سرما خوردگی زیاد است . این افراد می توانند به تدریج از آب سرد استفاده كنند تا باف تهای

بدن با آب سرد تطابق یابند .

٤- ه مچنین ورزشكاران باید كلیه نكاتی را كه در رابطه با موارد استفاده ، عدم استفاده و احتیاط در

زمینه هیدروتراپی گفته شد ، رعایت كنند، ازجمله این كه مدت زیادی زیر دوش آب گرم قرار نگیرند، از

آب بسیار داغ مدت زیادی استفاده نكنند و پس از دوش گرفتن فورا در معرض هوای سرد قرار نگیرند .

۵- باید در هنگام خشك كردن بدن ، از كشیدن محكم حوله روی پوست بدن خودداری كرد زیرا

همانطور كه م یدانیم ، سطح پوست بدن محل انتشار گیرنده ها و پایان ههای مختلف عصبی است. بر اثر

كشیدن محكم حوله به پوست، معمولا گیرند ههای عصبی تحریك م یشوند و این تحریكات به سیستم

عصبی منتقل م یشود. در نتیجه ، تاثیرات مثبت دوش یا از بین می رود یا كاهش م ییابد.

٦- بهتر است متعاقب دوش گرفتن یا استفاده از رو شهای دیگر آب درمانی ، ورزشكار به مدت كافی

استراحت كند و یا بخوابد . این كار باعث افزایش تاثیرات دوش و آب درمانی م یشود.

 

منابع و ماخذ: سایت توسكام

 

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :درباره وبلاگ


باشگاه کاراته کان ذن ریو در شهرستان تفت نخستین بار در بهمن ماه 1370 به نام باشگاه امام حسین ( ع ) در سالن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و به مربیگری شیهان محمد علی زارع نماینده و مسئول سبک کان ذن ریو کاراته استان یزد تشکیل گردید و بصورت فعال به کار خود ادامه داد سپس به دلیل پاره ای تغییر و تحولات این باشگاه به سالن شهرداری تفت منتقل شد و تاپایان سال 1374 بصورت فعال ادامه یافت .
از تابستان 1374 باشگاه امام حسین ( ع ) به کلی تعطیل شد و آقای ابوالفضل شبانی با پشتیبانی شیهان زارع اقدام به تشکیل باشگاه المهدی در اسلامیه نمود. طی چهار سال فعالیت در باشگاه المهدی با شرکت هنرجویان باشگاه در مسابقات گوناگون موفق به کسب عناوین متعددی شدند. در سال 1378 هم زمان با فعالیت باشگاه المهدی در اسلامیه به همت آقای محمد جواد نبی زاده در نصرآباد باشگاهی به نام حزب الله در محل حوزه مقاومت حزب الله نصرآباد تشکیل گردید و در همان سال در علی آباد نیز باشگاه کاراته دایر شد. در تابستان 79 اولین دوره ی مسابقات کاراته شهرستان تفت در محل سالن حوزه مقاومت حزب الله نصر آباد بین هنرجویان کاراته شهرستان برگزار شد و با استقبال بی نظیر هنرجویان مواجه شد. اوایل سال 80 در شهر تفت بعد از شش سال ، باشگاه کان ذن ریو دوباره متولد شد و با نام جدید قدس. طی چندین نوبت محل باشگاه تغییر یافت تا بالاخره با تکمیل سالن ورزشی مجموعه فرهنگی ورزشی قدس آموزش و پرورش شهرستان تفت به آن سالن نقل مکان نمود و برای چند سال محل ثابت باشگاه کان ذن ریو کاراته شهرستان تفت بود. طی چند سال فعالیت خود این باشگاه افتخار دارد دو بار میزبان مسابقات کاراته قهرمانی کشور سبک کان ذن ریو باشد و طی برگزاری این مسابقات بزرگان کاراته ایران را گرد هم آورد. حضور اساتید بزرگواری چون جمشید سلیمی ، محمد آرین خو ، اکبر پوربهرامی ، خانم باقری ، سلطانی ، امیر حسینی صفار ، پرویز رستم مهربان ، سیروس یزدانی ، مرتضی نیلفروشان ،مرحوم فرامرز تونی ، محمد رضا عبدالمحمدی و تنی چند از داوران ارشد فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران از افتخارات بزرگ باشگاه است که همه را مدیون پی گیری های شبانه روزی شیهان زارع بوده است. از سال 84 هم زمان با باشگاه قدس باشگاه دیگری به نام شینتو تأسیس شد و محل ابتدایی آن در محل سالن تختی تربیت بدنی بود. در سال 85 بدلیل تغییر کاربری محل تمرین باشگاه شینتو و آماده شدن سالن اختصاصی هیئت کاراته شهرستان تفت باشگاه قدس تعطیل و باشگاه شینتو به محل جدید نقل مکان کرد. راه اندازی باشگاه های ولایت و سپاه نیز از دیگر فعالیت های کان ذن ریو کاراته شهرستان است. طی این سال ها برگزاری 9 دوره مسابقه شهرستانی و توزیع بیش از 250 مدال ، کسب بیش از 100 مدال قهرمانی استان و کسب چهار بار عنوان قهرمانی استان در بین باشگاه های استان ، کسب 15 مدال در مسابقات کاراته قهرمانی کشور ، دو مدال در مسابقات انتخابی تیم ملی کاراته جمهوری اسلامی ایران ( مدال طلا توسط آقای حامد فهیمی و مدال برنز توسط آقای محمد مهدی شکاری)، تیم منتخب استان به مسابقات بسیج کشور در سال 85 ، عضویت آقای حامد فهیمی از هنرجویان شهرستان به تیم ملی نوجوانان جمهوری اسلامی ایران ، کسب 6 مدال بین المللی در کشور های ترکیه و امارات گوشه هایی از فعالیت ها و افتخارات بزرگ کاراته شهرستان و هنرجویان این منطقه می باشد.
سن سی شبانی و سن سی نبی زاده در پیشرفت و توسعه کاراته شهرستان زحمات بسیار زیادی کشیده و سهم به سزایی در این موفقیت ها داشته اند. عزیزان دیگری هم بوده اند که زحمات آن ها را هنرجویان کاراته شهرستان فراموش نخواهند کرد و همیشه در یادها ماندگار خواهند بود:

محمد صادق مهدیان
محمد حسین سبزواری
محمد حسین ابوالحسنی
محمد محامدی
محمد حسین دهقانی
حسین ابویی
علی گلشن

مدیر وبلاگ : shinto
مطالب اخیر
نویسندگان
نظرسنجی
کدام عوامل میتواند نقش بیشتری در جذب هنرجو در باشگاه های کاراته داشته باشد؟آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی


برای نمایش تصاویر گالری كلیك كنید


دریافت كد گالری عكس در وب

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات